"Ние сме готови за успешен съвместен бизнес. Присъединете се към нас..."


Начало | За нас | Продукти | Клиенти | Галерия |Контакти

       Дружество с ограничена отговорност “ЕКОПЛАСТ 99” ООД е регистрирано с Решение №1 на СГС от 21.06.1999г. по фирмено дело 7610/1999 г. Дружеството е вписано в търговския регистър на СГС, том 557, стр.170, парт. № 51210. Аресът на регистрация на дружеството е гр.София , общ.”Люлин”, ж.к.”Люлин 3”, бл.348, вх.1, ет.8, ап.33. Булстат: BG 130015653

Ekoplast99 Ltd.

       ”Екопласт 99” ООД има офис в град София, жк. Банишора, ул. "Странджа" 109, ет.1, ап. ОА-2 и собствена реконструирана масивна сграда от железобетонни елементи намираща се в град Първомай в имот съставляващ п-л ІІ пл.№ 25 в кв.4 по плана на селскостопански двор на гр. Първомай с разгъната застроена площ 3500 м2 и 50 декара прилежащи площи. Дружеството е собственост на съдружниците Бранимир Димитров Вергов и Иван Тодоров Вергов, които са и Управители, и представлявят дружеството заедно и поотделно. Основният предмет на дейност на дружеството е производство и търговия с полиетиленови фолиа и полиетиленови изделия от полиетилен висока и ниска плътност,производство и търговия с промишлени стоки,суровини, материали и полуфабрикати и всички други търговски дейности незабранени от закона.

Ekoplast99 Ltd.

       Реконструирания и модернизиран собствения сграден фонд, отговаря на всички изисквания за този вид производство и позволява на дружеството да разширява своята дейност, да търси нови пазари, да внедрява нови технологии при производството на съществуващата номенклатура на изделията, да произвежда нови изделия.

       Дружеството разполага с дълготрайни материални активи, които позволяват затворен технологичен процес.

       'Екопласт 99 ООД" притежава сертификат №BP 60259496 001 издаден от ТЮФ на 05.06.2019г., за изделието защитни ръкавици.

Ekoplast99 Ltd.

       'Екопласт 99 ООД" притежава и EU DECLARATION OF CONFORMITY издаденa на 06.06.2019г., за изделието защитни ръкавици.

Ekoplast99 Ltd.

       'Екопласт 99 ООД" е одобрен по проект "Подкрепа за средните предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", за периода 25,01,2021г. - 25,04,2021г.

Ekoplast99 Ltd.

Copyright Ekoplast 99 Ltd. © 1999 - 2021. All rights Reserved.